1. Родителят/настойникът (пълномощникът) подава в учебния отдел (стая №122) или по имейл parentsinfo@gpaeburgas.org молба до директора/ класния ръководител по образец, с която иска да бъде