20160314072724[1]ГПАЕ „Гео Милев“ – Бургас продължава работата по проект „Изграждане на институционален капацитет за училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая“, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз

Със серия от уроци, показващи уменията на учениците от 9-тите класове да интегрират своите знания в използването на ИКТ в класната стая, г-жа Силвия Пехливанова, участник в квалификационните обучения и координатор на проекта, демонстрира един по – различен поглед в обучението по английски език. Тя системно запознава учениците с интересни и приятни за работа интернет приложения, онлайн инструменти и мобилни приложения, след което им поставя задачи, в изпълнението на които те да покажат новопридобитите си знания и умения. Учениците изпълняват поставените задачи с видима лекота и споделят, че освен всичко друго, това им доставя удоволствие. Те презентират своята работа пред своите съученици, които ги насърчават с положителни възгласи и аплодисменти. След направените презентации, учениците попълват онлайн въпросник за обратна информация и дават своята оценка на избраните от тях за работа интернет приложения. Към момента, обобщената информация показва, че повече от 75% от тях намират подобни приложения за приятни и допълнително мотивиращи за работата им по английски език. Много от тях смятат, че чрез подобен начин на обучение ще повишат оценките си по езика. Това изцяло кореспондира с една от основите цели на проекта, а именно да се използват все по – активно преимуществата на ИКТ в урочната дейност, даващи възможност на учениците да бъдат активни участници в обучителния процес. Така ще се повиши и тяхната лична мотивация за по – добра успеваемост и ще се насърчи тяхната креативност и персонална ангажираност в целия учебен процес.
Уроците са част от планираните дейности по проект „ Изграждане на институционален капацитет за училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая“ с № 2015-1-BG01-КА101-013855, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, по който училището работи от месец юли 2015 година.
Друга основна цел на този проект е да се постепенно да се разчупи досегашния стереотип на преподаване (учител – ученик) и да се създадат предпоставки за постепенна, но устойчива промяна в съзвучие с приоритетите на „ученето през целия живот“, „широко използване на новите технологии в работното ежедневие“ и насърчаване на индивидуалното творчество, инициативност, капацитет и устойчивост на системата от знания и умения, както за учениците, така и за учителите. Цел, която е реално постижима само с обща и единна визия и системна екипна работа.

Повече снимки…