Поредното от предвидените събития на клуб „Здраве“ към ПГПАЕ „Гео Милев“ с ръководител Даниела Стоянова по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, посветено на здравословното хране в училище, се проведе в училищния двор. Под топлите пролетни лъчи, учениците обсъдиха темата „Дневен режим -предизвикателство“.

В продължение на предходното събитие бяха избрани учениците, приготвили най-интересни ястия, като победителите бяха класирани след харесване на снимките на приготвеното от тях във Фейсбук. Представител на „Тодорка Йорданова“ ЕООД лично отличи първите трима с парични награди.

Победителите използваха своите награди за благотворителна кауза и с тях закупиха храна за обитателите на „Приют за безстопанствени кучета“ към Община Бургас. В неделния ден, ученици от клуба занесоха храната и прекараха няколко часа в приюта, където разходиха кученцата и ги дариха с внимание и любов.

Снимки от приюта…