Профилирана гимназия с преподаване на английски език “Гео Милев“ разработва възможности за обучение на графични дизайнери. Това са умения, търсени и отлично платени от работодатели, както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Става въпрос за умения при работа с графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност. Трябва да се прилагат на практика получените знания по история на буквите и печатарските практики,  основните понятия в рисуването и работата с цветовете; всички техники по графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и PhotoShop. Графичният дизайнер редактира  растерни изображения (снимки, рисувани графики), извършва туширане на изображения, прехвърляне на части от едно изображение в друго. Премахва и добавя елементи в изображението, работи с текст и лого, настройва цветовете, използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност. С две думи – графичният дизайнер визуализира теми, емоции, проекти и продукти. Завършилите тази специалност могат да работят като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, и на всяко място, което има нужда от графичен дизайн на крайните продукти. А това ще рече почти навсякъде.

През последните три години учителите по Изобразително изкуство и Информационни технологии обучават ученици в това направление. В извънкласните форми към ПГПАЕ Гео Милев“ желаещите и можещи деца рисуват и същевременно с това овладяват умения за работа със софтуер, необходим на добрия графичен дизайнер. Учениците участват в много изложби и състезания, където печелят призови места. Всички включени в тези клубове имат възможност да се явяват на международни сертификационни изпити на Adobe. Сертификационни изпити за Photoshop издържаха Катрин Ян Павлова от Xв клас, Неделина Тодорова Станева от XIа клас, Симона Пламенова Димитрова от XIа клас и за Photoshop и In Design: Божидара Ралева Топчиева от Xа клас, Димитър Николаев Ангелов от Xг клас, Мария Валентинова Кирова от Xг клас, Радина Велиславова Велчева от Xг клас, Рени Иванова Койчева от XIв клас, Стефани Красимирова Янкова от XIв клас. За тази комбинация от успешно положени изпити компанията им присъжда сертификат „Графичен дизейнер“ подписан лично от изпълнителния директор Шантану Нарайен.

За осма поредна година ПГПАЕ Гео Милев“ организира онлайн състезание „Виртуална пролет“ за дигитална творба, където могат да участват деца от 6 до 19 години. Целта на конкурса е учениците да открият магията на дигиталното изкуство, да научат повече, пътувайки реално или виртуално на Земята, в космоса, в микросвета, в света на сънищата, в света на книгите, рисувайки и снимайки обекти през погледа на пътешественик; да разкрият своя творчески свят и да развият уменията си по компютърна графика, фотография и живопис. Това е една от малкото освободена от всякакви такси възможност учениците да демонстрират своите умения при работа с дигитална графика.

Тази година специалната награда е предоставена от Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Спечелилите я ученици и техните ръководители ще получат възможност безплатно да се явят на сертификациони изпити върху продукт на ADOBE. За сертификационните изпити на компанията можете да прочетете повече на страницата на Certiport, компанията е доставчик на изпити за много IT компании.

Тази година в гимназията се сформираха четири групи за занимания по интереси, свързани с дигитални умения, по проект BG 05M2OP001 – 2.004 – 0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене  чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от  Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ученици от X клас от групата „Компютърна графика“ споделят, че е изключително предизвикателство да изучаваш дигитален инструментариум, те са изключително доволни от предоставената им възможност да тренират своите знания и умения в специалната система, закупена по проекта. Тя им дава възможност да проверят своето ниво и успешно да положат сертификационен изпит.

Александра Леонова, ученичка от X клас споделя „Развитието на технологиете е бъдещето на изкуството. Възможността нашето поколение да използва дигитални инструменти за рисуване е велико удоволствие. Процесът на творчество става по удобен, възможностите на твореца, които са ограничени само с въображението му, се умножават благодарение на съвременната техника. Симбиозата на традиционното изкуство на рисуване с най-новите технологии и талант на младите хора създават прекрасни творения и иновативни идеи за развиване на културата и изкуството. Дигиталното рисуване днес е прекрасна възможност за реализация на творчески личности и смело може да се каже, че виртуалните творения са съвременна классика на 21 век.“

Тази година Гимназията е подала предложение за план- прием за учебната 2017-2018 година на шест паралелки, две от които с профилиращ предмет Информационни технологии, комбиниран в едната паралелка с Математика, а в другата – с Изобразително изкуство.