По случай Деня на Земята клуб „Физична лаборатория“с ръководител Елена Каръмчева от ПГПАЕ „Гео Милев“ проведе образователни мероприятия в училище с цел популяризиране на дейности за опазването на околната среда. Членовете на клуба показаха разнообразни клипове, презентации и снимки, отразяващи въздействието на хората върху заобикалящия ни свят. Акцентът беше върху това, че всеки един от нас може да направи нещо малко, но с голям ефект за предотвратяване на глобална катастрофа. Проведе се анкета, в която се включиха над 80 ученици и учители. Участниците с най-много верни отговори бяха наградени. Сред тях са Николета, Ива, Стелияна, Анна и Радина от Xг; Фатме и Радослав от Xд; Жанет и Асен от IXд; Денислав и Надя от IXг; г-н Красимир Банов, г-жа Тонка Тодорова и г-жа Даниела Нешева и много други.

Едни от най-оргиналните отговори са:

„Бих подпомогнала опазването на околната среда чрез организиране на дейности, свързани с почистването й, а главни участници ще бъдат деца. Бъдещето е в техните ръце и отговорността и обичта към заобикалящата ни природа трябва да се градят от ранна детска възраст.“– Николета Чернаева, Xг клас, първо място

„Можем да произвеждаме енергия без да замърсяваме природата като например поставим плочки от пиезоелектричен материал, който създава енергия докато вървим върху него. Има и други алтернативни методи като производство на електроенергия чрез използване на фотосинтезата на зелени водорасли чрез остатъци от уиски, от медузи и т.н.“ – Ива Богоева, Xг клас, трето място

„Ще забраня използването на дезодоранти в световен мащаб, защото са основни замърсители на природата.“ – г-жа Д. Нешева

В часа на класа на IXб, IXв, IХд и Хг членове на клуба запознаха учениците с начините за пестене на енергия у дома, видовете „зелена“ енергия и методи за опазване на природата чрез пестене на енергия. Презентацията завърши с различни въпроси, а най-активните участници получиха награди.

Димона Виденлиева – Xг и Светлозара Кънева – Xд.

Клуб „Физична лаборатория“ с ръководител Елена Каръмчева е създаден по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Още снимки…