На основание Чл. 103. от Наредба за организация на дейностите в училищното образование, ученик може да се премества при наличие на свободни места в паралелката, в която иска да постъпи в приемащото училище.
На основание Чл. 104. ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование обявявам:

за 2017-2018 учебна година

1 свободно място в Х клас в паралелка с Чуждоезиков профил  – първи чужд Английски език и втори чужд Руски език

2 свободни места в Х клас в паралелки с Чуждоезиков профил  – първи чужд Английски език и втори чужд Немски език

Срок за подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на ПГПАЕ“Гео Милев“ 30 август 2017 година, 12 часа.

Подборът на кандидатите ще се извърши чрез изпит по Английски език на 4.09.2017 г. от 9,00 ч. в 324 стая/писмен и устен/

При необходимост ще се държи приравнителен изпит за втория чужд език.