На основание Чл. 103. от Наредба за организация на дейностите в училищното образование, ученик може да се премества при наличие на свободни места в паралелката, в която иска да постъпи в приемащото училище.
На основание Чл. 104. ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование обявявам:

за 2017-2018 учебна година

1 свободно място в VIII клас в паралелка с профил Чужди езици   – първи чужд Английски език и втори чужд Немски език, с трети и четвърти профилиращи предмети Математика и Български език и литература

Срок за подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на ПГПАЕ“Гео Милев“ 26 септември 2017 година, 12 часа.

Подборът на кандидатите ( в случай, че са повече от един) ще се извърши по бал от НВО след седми клас.