На основание Чл. 103. от Наредба за организация на дейностите в училищното образование, ученик може да се премества при наличие на свободни места в паралелката, в която иска да постъпи в приемащото училище.
На основание Чл. 104. ал.2 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование обявявам:

за 2017-2018 учебна година

1 свободно място в VIII клас в паралелка с профил Чужди езици   – Английски език/Немски език/Биология и ЗО/Химия и ООС

Срок за подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на ПГПАЕ“Гео Милев“ 10 ноември 2017 година, 12 часа.

Подборът на кандидатите ( в случай, че са повече от един) ще се извърши по приемен бал или изпит по английски език.

Преместването се извършва при спазване условията и реда на РАЗДЕЛ IX от ЗПУО и ГЛАВА V – чл.101, чл.102,чл.103,чл.104, чл.106,чл.108 от Наредба №10 / 01.09.2016 г за организацията на дейностите в училищното образование