в паралелка Английски език/Руски език

Документи се подават до 19.10.2018г. до 12,00 часа  в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.