Заниманията по корейски език ще се провеждат през месец октомври от 13:30 до 15:00 часа и

през месец ноември от 11:30 до 13:00 часа.