Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Немски език.

Документи се подават до 10.09.2019 г. до 12,00 часа в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.