Свободно място в X клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Немски език.

Документи се подават до 09.09.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.