Свободно място в XI клас за учебната 2019/2020 г. в паралелка Английски език/ Руски език.

Документи се подават до 12:00 часа 11.10.2019 г. в канцеларията на гимназията.

При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.