Учебници за 2017-2018 учебна година

Правилник за дейността в АЕГ Гео Милев за 2017-2018

Дневен режим в АЕГ „Гео Милев

График смени за 2017-2018 учебна година

Ваканции за 2017-2018 учебна година

График изпити самостоятелна форма на обучение

График класни работи

Спортен календар за учебната 2017-2018 г.

График контролни работи VIII клас

График контролни работи IX клас

График контролни работи X клас

График контролни работи XI клас

График контролни работи XII клас

График за консултации с учителите по предмети

График за срещи с класните ръководители

Заявление до Директора за освобождаване от учебни занятия – до 3 дни в една учебна година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК

Стратегия за развитие на АЕГ“Гео Милев“ за 2016-2020

Училищен учебен план за учениците в VIII клас за учебната 2017-2018 г
Формите на обучение за учебната 2017-2018 г. – дневна и самостоятелна;
Годишен план за дейността на училището за учебната 2017-2018 г.;
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2017-2018
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2017-2018 г.;
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2017-2018 г.;