График 2019-2020 учебна година.( Ваканции и неучебни дни )

Учебници 2019-2020 учебна година.

Правилник за дейността на АЕГ „Гео Милев“ 2018/2019 учебна година.

Процедура за прием на ученици на свободно място в АЕГ „Гео Милев“ – Бургас.

План за квалификационна дейност за учебната 2018/2019 година.

Дневен режим на учебните занятия за учебната 2018/2019 година. 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година.

Мерки за повишаване качеството на образование.

Процедура за обучение в самостоятелна форма на обучение.

Правила за квалификационна дейност в АЕГ „Гео Милев“.

Учебници за 2018-2019 учебна година.

Учебници за 2017-2018 учебна година.

Правилник за дейността в АЕГ Гео Милев за 2017-2018.

Дневен режим в АЕГ „Гео Милев„.

График смени за 2017-2018 учебна година.

Ваканции за 2017-2018 учебна година

График изпити самостоятелна форма на обучение

График класни работи

Спортен календар за учебната 2017-2018 г.

График контролни работи VIII клас

График контролни работи IX клас

График контролни работи X клас

График контролни работи XI клас

График контролни работи XII клас

График за консултации с учителите по предмети

График за срещи с класните ръководители

Заявление до Директора за освобождаване от учебни занятия – до 3 дни в една учебна година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК

Стратегия за развитие на АЕГ“Гео Милев“ за 2016-2020

Училищен учебен план за учениците в VIII клас за учебната 2017-2018 г
Формите на обучение за учебната 2017-2018 г. – дневна и самостоятелна;
Годишен план за дейността на училището за учебната 2017-2018 г.;
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2017-2018
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2017-2018 г.;
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2017-2018 г.;