Национален календар за изяви по интереси и Национален спортен календар

Информация за състезания и конкурси се публикува на gpaeburgas in FB и в затворената група aegburgas във FB.

Информация за олимпиади, състезания и конкурси се публикува и на страницата на РУО Бургас в раздел „Олимпиади, състезания„.

Прояви и състезания/конкурси, организирани от ЦПЛР за учебната 2017/2018 год. – skan – pismo