Издаване на дубликат

Заявление за издаване на дубликат

Издаване служ. бележка за подадено заявление ДЗИ

Издаване служ. бележка за допускане ДЗИ

Заявление ДЗИ

Приемане и преместване на ученици

Заявление преместване ученик

Издаване на диплома за средно образование