СЪОБЩЕНИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА

Стратегия за развитие на АЕГ“Гео Милев“ за 2016-2020

План за действие към стратегията за развитие

Превенция за ранното напускане 2019/2020

Етичен кодекс на общността

Правилник за дейността на АЕГ „Гео Милев“ 2019/2020 учебна година.

Годишен план за дейността 2019/2020

Приети форми на обучение спрямо ПДУ раздел III чл.14 ал.1 са ДНЕВНА и САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Процедура за определяне на условия и реда за организиране обучението на ученици в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Училищен учебен план за паралелките от VIII клас за 2019-2020

Календар на дейностите за учебната 2019/2020 година.

Програма за предоставяне на равни възможности 2019-2020

Мерки за повишаване качеството на образование.

Издаване на дубликат

Заявление за издаване на дубликат

Издаване служ. бележка за подадено заявление ДЗИ

Издаване служ. бележка за допускане ДЗИ

Заявление ДЗИ

Приемане и преместване на ученици

Заявление преместване ученик

Издаване на диплома за средно образование