График за Общинският кръг на ученическите олимпиади 2019 – 2020 година

Уважаеми родители, информираме Ви,че денят след изборите – 28.10.2019 е неучебен, но присъствен за учениците. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ

 

Уважаеми родители,

На 09.10.2019 г. от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за всички випуски от АЕГ „Гео Милев“-гр. Бургас, на която ще бъдете запознати с училищните документи/ Правилник за дейността на гимназията, графикана учебното време, дневен режим, график за консултации на учителите, график за II час на класа на класните ръководители / срещу подпис.

Присъствието на всички е задължително.

Родители, които по обективни причини няма да могат да присъстват е необходимо да се свържат с класния ръководител на своето дете и да уточнят допълна среща за запознаване с училищните документи срещу подпис.

Заявление за освобождаване на ученик до 3 дни от класен ръководител

Заявление за освобождаване на ученик до 7 дни от директор

Учебници 2019-2020 учебна година. 

Съобщение!

Уважаеми родители, родителската среща за новопостъпилите ученици в 8 клас ще се проведе на 10.09.2019г. от 18:00 ч.
Прилагаме списък с класните ръководители и разпределението по стаи.     СПИСЪК

ЗАЯВЛЕНИЕ – ФУЧ ( за 10-ти клас  2019/2020 )

ЗАЯВЛЕНИЕ – СИП ( за 11-ти клас 2019/2020 )

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИК ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”

Съобщение за поверителност на личните данни

Имeйл за възка parents@gpaeburgas.org

Графици:

Календар на дейностите за учебната 2019/2020 година. 

График за класните работи I-ви срок за учебната 2019/2020 година. 

График контролни работи I-ви срок за учебната 2019/2020 година.

График за провеждане на консултации през учебната 2019/2020 година-I срок

График смени за учебната 2019/2020 година

График 2019-2020 учебна година.( Ваканции и неучебни дни )

Процедура обучение в самостоятелна форма на обучение 

Лична здравно-профилактична карта.

График за провеждане на изпитите за промяна на оценка

Информация:

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Етичен кодекс на общността

Ръководство за родители за защита на детето в Интернет