Съобщение за поверителност на личните данни

Имeйл за възка parents@gpaeburgas.org

Екипът за организиране и управление на проекта е подготвил електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“.

Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.
Уважаеми родители, моля да попълните
Анкета за родителите:

http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

 

Заявление за отсъствия до директор

Заявление за отсъствия до класен ръководител

 

Уважаеми родители, благодарим Ви, че взимате участие в дейността на училището!

Обръщаме се към Вас с молба да попълните анонимна анкета за Вашата удовлетвореност от училището:

Анкета за родители

Графици:

График на класните ръководители за работа с родителите

График на учителите по предмети за консултации на учениците

График на класните работи за II срок

 

Информация:

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Етичен кодекс на общността

Ръководство за родители за защита на детето в Интернет