Заявление за отсъствия до директор

Заявление за отсъствия до класен ръководител

 

Уважаеми родители, благодарим Ви, че взимате участие в дейността на училището!

Обръщаме се към Вас с молба да попълните анонимна анкета за Вашата удовлетвореност от училището:

Анкета за родители

Графици:

График на класните ръководители за работа с родителите

График на учителите по предмети за консултации на учениците

График на класните работи за II срок

 

Информация:

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Етичен кодекс на общността