Уведомяваме ви, че община Бургас възнамерява да изгради Родителски съвет – Консултативен орган към Кмета на общината по въпросите на образованието.

В срок до 12.02.2018 г. директорите на детските градини и училища следва да представят в Община Бургас списък на родителите, които желаят да се включат в работата на Родителския съвет. Това могат да бъдат както представители на Обществените съвети или настоятелства, така и други родители, които имат желание да се включат в работата на Съвета. Те трябва да заявят своето желание да са част от общинския Родителски съвет пред директорите на училищата и детските градини на територията на община Бургас.

Информацията за родителите следва да съдържа: трите имена, телефон за връзка, електронен адрес. Всяко училище/детска градина може да излъчи от един до трима представители от родителите, в зависимост от тяхното желание.

Родителският съвет ще има две секции – Секция „Предучилищно образование“ и секция „Училищно образование“.

Родителският съвет ще разглежда въпроси, свързани с:

– Редът и условията за прием на деца и ученици в детските градини и училищата;

– Въпросите за сигурността и контролът на достъпа, изграждане на видеонаблюдение, пропускателен режим;

– Храненето в детските градини и ученическите столове и други въпроси, предложени от родителите.

Ще бъдат изградени групи, които, съвместно с представители на общинската администрация, ще осъществяват родителски контрол в детските градини и училищата.

Първото заседание на Родителския съвет по секции ще бъде в периода 14 – 16 февруари, като за организацията ще бъдете уведомени своевременно.

 

Заявление за отсъствия до директор

Заявление за отсъствия до класен ръководител

 

Уважаеми родители, благодарим Ви, че взимате участие в дейността на училището!

Обръщаме се към Вас с молба да попълните анонимна анкета за Вашата удовлетвореност от училището:

Анкета за родители

 

Информация:

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА