Учебници за 2019-2020 учебна година.

На вниманието на учениците и родителите от 9-ти и 10-ти клас.

През следващата учебна година АЕГ „Гео Милев“ въвежда прием с китайски език като втори чужд.
За учениците от настоящите 9-ти и 10-ти класове ще се осигури изучаването на китайски език съответно като ФУЧ или СИП.

До края на 05.2019 г. трябва да се подадaт заявления по образец, за да се формират групи за учебната 2019/2020 година.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ФУЧ ( за 10-ти клас  2019/2020 )

ЗАЯВЛЕНИЕ – СИП ( за 11-ти клас 2019/2020 )

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИК ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”

Съобщение за поверителност на личните данни

Имeйл за възка parents@gpaeburgas.org

Учебници за 2018-2019 учебна година.

Седмично разписание – втори срок  2019

Графици:

ГРАФИК СФО – РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЮЛИ учебна 2018/2019год.

График изпити СФО юни 10-ти и 11-ти клас

ГРАФИК НА ИЗПИТИ М. МАЙ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СФО XII клас

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 г. сесия: април

График за консултиране на родители и ученици за II-ри срок на учебната 2018/2019 години

График за класните работи за учебната 2018/2019 година за II-ри срок

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка

Процедура за прием на ученици на свободно място в АЕГ „Гео Милев“ – Бургас.

График за провеждане на приравнителни изпити определяне на годишна оценка на ученици в дневна форма на обучение за учебната 2018/2019 година.

График на контролните работи за I срок на учебната 2018-2019 година.

График на консултации и график втори час на класа за учебната 2018-2019 година.

График на класни работи за учебната 2018-2019 година.

График смени за учебната 2018/2019 година.

Лична здравно-профилактична карта.

График за провеждане на изпитите за промяна на оценка

Информация:

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Етичен кодекс на общността

Ръководство за родители за защита на детето в Интернет