ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИК ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”

Съобщение за поверителност на личните данни

Имeйл за възка parents@gpaeburgas.org

Учебници за 2018-2019 учебна година.

Седмично разписание – втори срок  2019

Графици:

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 г. сесия: януари

Процедура за прием на ученици на свободно място в АЕГ „Гео Милев“ – Бургас.

График за провеждане на приравнителни изпити определяне на годишна оценка на ученици в дневна форма на обучение за учебната 2018/2019 година.

Графици за провеждане на изпитни сесии за учебната 2018/2019 година за СФО.

График на контролните работи за I срок на учебната 2018-2019 година.

График на консултации и график втори час на класа за учебната 2018-2019 година.

График на класни работи за учебната 2018-2019 година.

График за провеждане на родителски срещи.

График смени за учебната 2018/2019 година.

Лична здравно-профилактична карта.

График за провеждане на изпитите за промяна на оценка

Информация:

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Етичен кодекс на общността

Ръководство за родители за защита на детето в Интернет