ж.к. Зорница, Бургас, 8018
+359 (56) 862-949
office@gpaeburgas.org

Стипендии

На тази страница имате възможност да се запознаете с ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици в ГПАЕ „Гео Милев“, Бургас.

Срокове за кандидатстване и начин на подаване на документите са посочени в заповедта на директора на ГПАЕ „Гео Милев“.

Може да изтеглите необходимото за кандидатстване заявление:

За месечни стипендии за постигнати образователните резултати – Приложение №1

За месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – Prilozhenie_2_2

За месечни стипендии за ученици с трайни увреждания – Приложение №3

За месечни стипендии за ученици без родител/и – Приложение № 4

За еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – Приложение № 5-1

За еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност – Приложение № 5-2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК

srok_stipendii_II

 

Нашите партньори

© 2014 | Всички права запазени.