Седмично разписание 03.01.-22.01.2019

Лична здравно-профилактична карта.

Седмично разписание първи срок 2018-2019

График за провеждане на изпитите за промяна на оценка

Седмично разписание втори срок 2017-2018

Заявление за изготвяне на академична справка

Графици:

График на класните ръководители за работа с родителите

График на учителите по предмети за консултации на учениците

График на класните работи за II срок

Етичен кодекс на общността

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Eдинни училищни правила за противодействие на тормоза

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации