Седмично разписание втори срок 2017-2018

Заявление за изготвяне на академична справка

Графици:

График на класните ръководители за работа с родителите

График на учителите по предмети за консултации на учениците

График на класните работи за II срок

 

Етичен кодекс на общността

Механизъм за противодействие на училищния тормоз-нов

Eдинни училищни правила за противодействие на тормоза

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации