Учебници 2019-2020 учебна година.

График 2019-2020 учебна година.( Ваканции и неучебни дни )

На вниманието на учениците и родителите от 9-ти и 10-ти клас.

През следващата учебна година АЕГ „Гео Милев“ въвежда прием с китайски език като втори чужд.
За учениците от настоящите 9-ти и 10-ти класове ще се осигури изучаването на китайски език съответно като ФУЧ или СИП.

До края на 05.2019 г. трябва да се подадaт заявления по образец, за да се формират групи за учебната 2019/2020 година.

ИНСТРУКТАЖ БДП

ГРАФИК СФО Поправителна сесия СЕПТЕМВРИ за XI клас учебна 2018/2019г.

ГРАФИК СФО – РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЮЛИ учебна 2018/2019год.

График – Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности за X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ – ФУЧ ( за 10-ти клас  2019/2020 )

ЗАЯВЛЕНИЕ – СИП ( за 11-ти клас 2019/2020 )

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Седмично разписание – втори срок  2019

Учебници за 2018-2019 учебна година.

График изпити СФО юни 10-ти и 11-ти клас

ГРАФИК НА ИЗПИТИ М. МАЙ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СФО XII клас

График за консултиране на родители и ученици за II-ри срок на учебната 2018/2019 години

График за класните работи за учебната 2018/2019 година за II-ри срок

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019 г. сесия: януари

Процедура за прием на ученици на свободно място в АЕГ „Гео Милев“ – Бургас.

График за провеждане на приравнителни изпити определяне на годишна оценка на ученици в дневна форма на обучение за учебната 2018/2019 година.

Графици за провеждане на изпитни сесии за учебната 2018/2019 година за СФО.

График на контролните работи за I срок на учебната 2018-2019 година.

График на консултации и график втори час на класа за учебната 2018-2019 година.

График на класни работи за учебната 2018-2019 година.

График смени за учебната 2018/2019 година.

Седмично разписание 03.01.-22.01.2019

Лична здравно-профилактична карта.

Седмично разписание – първи срок 2018-2019

График за провеждане на изпитите за промяна на оценка

Заявление за изготвяне на академична справка

Етичен кодекс на общността

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Eдинни училищни правила за противодействие на тормоза

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации