СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА II-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Вътрешни правила 2018-2019 учебна година.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИИ:

Kандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати.

Oтпускане на месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

Отпускане на месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания.

Отпускане на стипендия за подпомагане на ученици без родител/и.

5-1.1 Кандидатстване за еднократна нецелева стипендия за еднократни социални обстоятелства,

свързани с достъпа му до образование.

5-1.2Kандидатстване за еднократна нецелева стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

5-2.1 Kандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства,

свързани с достъпа му до образование.

5-2.2 Kандидатстване за еднократна целева стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната,

извънкласната или извънучилищната дейнoст.