ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПЛОВДИВ – ИНОВАЦИИ И ИСТОРИЯ

Вторник 26.04.2022г. – Четвъртък 28.04.2022 г.

Бяхме топло посрещнати в Езикова гимназия “Иван Вазов“ от г-жа Вихра Ерамян – директор на училището и г-жа Мария Атанасова – преподавател по френски език и зам. директор по учебната дейност.

Представители от нашата гимназия бяха екип, включващ директора на АЕГ “Гео Милев“, г-жа Жаклин Мутафян-Нейчева, преподавателите:, Катерина Димитрова – английски език, Милена Майсторова – ИТ и информатика, Десислава Димова – изобразително изкуство и графичен дизайн, учениците: Елена Димитрова – 9 е, Кристияна Шиварова – 9 е, Михаела Паскалева – 9 б и Далия Ангелова – 8 д класове. Освен нас, гости на обмяната на опит по националната програма „Иновации в действие“ бяха и екип от преподаватели и ученици от ПГЧЕ “Васил Левски“ – гр. Бургас и ОУ “Васил Левски“ – област Хасково, с. Книжовник.

В националната програма „Иновации в действие“ иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Този подход в образованието дава възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. 1:1 (Едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.

Прилагането на иновативния подход в комбинация с 1:1 модел позволява по-свободен и дигитализиран процес на обучение, съчетан с работа в екип, и достъпен до всички участници в процеса краен продукт.

Учителите, които участваха в представянето на проекта, са специалисти в различни сфери, което позволи разглеждането на модела 1:1 от всички възможни гледни точки. Участващите в срещата ученици, бяха от различни класове – от 5-ти до 10-ти – като по този начин успяха да внесат различен поглед към модела от гледна точка на обучаващите се в този процес.

Бяхме поканени да присъстваме в учебни часове, провеждани по иновативния модел 1:1, за да се запознаем отблизо с начина на работа, както и да обсъдим разликите между 1:1 класна стая и стандартната класна стая.

Нашите домакини споделиха своя натрупан през годините опит, както и направените изводи, които включваха и насоки за по-добри практики в бъдеще. Същевременно учениците от различните гимназии обсъждаха различията в ученическия парламент и цялостния подход и възприемане на новият учебен метод. Също така дискутираха и приликите при демократичното вземане на решения.

Атмосферата беше много приятна и можем да кажем, че това спомогна за един изключително креативен и продуктивен процес на работа.

Нашите заключения:

При работата по модела 1:1, се наблюдава промяна на образователната среда към по- гъвкава и адаптивна. Това, което ни впечатли, бе удовлетворението на учениците от процеса на създаване на ново съдържание, техният засилен интерес при индивидуално проучване по различни теми и последващото сглобяване на всички сегменти в един общ краен продукт от работата им в екип.

Видяхме на практика, как след ясно поставени цели  и задания към учениците, се получават иновативни уроци и проектни задачи в различни области и учебни предмети. Всички се обединяват в екипи и работят под координираните насоки от страна на преподавателя.

По време на часовете, участвахме в приложението на метода 1:1 като членове на различни екипи и заедно обсъждахме своите дигитални  компетентности в процеса на създаване, завършване и обединяване на поставените задачи.

Взехме участие и в дискусии, относно използването на новите технологии, които дават обратна връзка в реално време на преподавателите, като по този начин остава въпросът за постоянното усъвършенстване чрез разнообразието от ресурси и работа по актуални теми и обучение, ориентирано към ученика.

Нашите любезни домакини бяха организирали културна обиколка на град Пловдив. След проведената ползотворна среща, посетихме Епископската базилика на Филипопол. Античният предшественик на съвременния Пловдив е най-голямата раннохристиянска църква в страната. Открита при разкопките монета на император Лициний (308-324) дава основание на хипотезата, че базиликата е сред първите, построени в Римската империя след легализирането на християнството през 313г.

Вътрешността й е била украсена с колони с капители с християнски символи, стенописи и пищни мозаечни подове. Мозайките са и най-добре запазената част от сградата. Правени са на три етапа, образуват два пласта и имат обща площ от 2000 кв.м.

Църквата била сърцето на християнския живот в града между IV и VI в. Но историята на мястото е много по-богата и обхваща поне 12 века.

След посещението си на Епископската базилика, продължихме своята обиколка из каменните улички на Стария град съпроводени от античния дух на миналото, съхранен в старинните къщи,  внушителните крепостни стени, терми и акведукти.

Вечерта ни завърши на фона на класическа музика и разноцветно художествено осветление на „Пеещите фонтани“ в градския парк на Пловдив.