Две вълнуващи събития във випуска на X клас в навечерието на 9 май

 

На 08.05.2020 две събития белязаха учебния ден на десетокласниците в АЕГ „Гео Милев“ – Денят на ученическото самоуправление и общият час на випуска, посветен на 9 май и организиран като бинарен урок по история и по български език и литература.

Бинарният урок по история и БЕЛ събра общо 132-ма участници и протече под формата на дискусия на тема: „9 май – Ден на Европа и/или Ден на Победата“. Събитието се проведе в образователната платформа Тиймс, в специално създадения за X клас екип АЕГ-Випуск-2022. Като главен съорганизатор се изяви 10.е клас, който се подготви по-специално по темата. Учениците от 10.клас, придружени от класните ръководители А. Златева, Р. Цветкова, М. Ангелова, Т. Шурелова, спазваха правилата на дискусията, модератори на която бяха К. Недялкова и М. Бакърджиев.

Предварителната подготовка допринесе за качественото протичане на събитието. На учениците бе поставена задача за самостоятелен прочит на статията на М. Милошева „Ден на Победата или Ден на Европа. Излишният спор“. Г-н Бакърджиев сподели линк към „Химн на Европа“, Евгени Куртев и Емил Камбуров от 10.а представиха в тематични картинки текстовете на „День Победы“ и „Ода на радостта“, която е химн на Европа. Публикувани бяха снимки, свързани с темата.

В началото г-жа Недялкова напомни, че поради характера и формата на събитието участниците трябва да се съобразяват с основните изисквания към публичното изказване, сред които изразяването на ясно формулирана теза и представянето на убедителни аргументи в нейна подкрепа. Г-н Бакърджиев постави акцент върху по-важните факти, свързани с 9 май, обясни, че има спорове по темата. Изтъкнато бе, че противопоставянето на двата празника често се подбужда от лични или политически цели, както и че всеки трябва да си състави мнение, като се ориентира в проблема с разучаването на информация от различни източници.   

След началните експозета на модераторите се включиха Наталия Михайлова и Ирина Георгиева от 10.е клас, които обясниха защо 9 май е едновременно Ден на Победата и Ден на Европа. В кратко изложение г-н Бакърджиев допълни информацията за двете значими събития и началото на тяхното празнично отбелязване. Г-жа Недялкова прочете откъс от книгата „Спомени и размисли“ на руския военачалник маршал Жуков за момента на подписването на акта за безусловната капитулация на Германия. Г-жа Георгиева показа презентация, в която през призмата на историята, географията, политиката и философията представи своето становище за Европа в миналото и днес.

Предоставен бе видеозапис със специално обръщение към учениците от г-н Тодор Ненов, наш възпитаник от Випуск-1994 и участник (през 2016 година) в обществената акция Безсмъртен полк в Деня на Победата в Москва. Г-н Ненов изрази своето мнение по темата, като изтъкна причините, довели до противопоставянето.

Другото важно събитие от учебния ден протече динамично и интересно в отделните класове. По традиция в АЕГ „Гео Милев“ всяка година се провежда Ден на ученическото самоуправление, в който възпитаниците ни участват активно, но тази година предизвикателството бе свързано с преодоляване на трудности, произтичащи от дистанцията.

Предварителният план за провеждането на Деня на ученическото самоуправление включваше урок по математика  в 10.а, урок по география и икономика в 10.б, урок по ХООС в 10.б, уроци по английски език в 10.в и 10.е, уроци по български език и литература в 10.г и 10.д, урок по география и икономика в 10.е. Учениците, които заеха местата на своите учители, имаха допълнителна задача – да напишат кратък отчет след провеждането на часа (кой учител са замествали, по кой предмет са преподавали, каква е била темата на урока, как са организирали часа си), с която също се справиха успешно.

Отлична организация, сериозен подход и разбиране на целите на уроците наблюдавахме в часовете по български език и литература, водени от четиримата ученици, заместващи г-жа Недялкова. Бионсе Бутева от 10.д говори за образа на жената в Йовковия художествен свят и беше подготвила самостоятелно задача за съучениците си. Същата тема разгледа с 10.г и Тина Гърненкова. Ива Дикова и Николай Петков запознаха класовете си (10.г и 10.д) с живота и творчеството на Никола Вапцаров. Заместващите учители изпитаха съучениците си, коментираха справянето с учебните задачи и възнаградиха труда на тези, които ги изпълниха най-бързо и качествено. Заместниците показаха впечатляващи умения в създаването на такава организация на учебните часове, при която да съществуват условия за ефективно включване на учениците. Спазени бяха основните принципи за провеждане на учебни занятия, както и задължителните елементи – поздравяване на учениците и организиране на класа, проверка на присъствието, обявяване на темата, въведение в проблема, поставяне на задачата и даване на насоки за изпълнение, определяне на време за работа, изпитване на ученици, поставяне на оценки и др.

Кремена Терзиева от 10.б клас води часовете по география вместо г-жа Цветкова и представи урок на тема ,,Североизточен район”. Ралица Пенкова от 10.в заместваше г-жа Шурелова в часа по английски език. Съучениците ѝ гледаха презентация на тема „The Council of the EU“ на споделен екран, докато тя им разказваше накратко съществената информация, а накрая на часа им зададе въпроси. Даниела Костадинова от 10.а преподаваше вместо г-жа Златева в часа по математика урок на тема „Формули за ъглополовящи на триъгълник“. Даниела Николова от 10.е заместваше г-жа Георгиева в часа по география и икономика, като в началото зададе въпроси по учебното съдържание от миналия урок, а след това запозна класа с урока за Югоизточния район на България и изнесе презентация. Съучениците ѝ се включиха в разговора и часът премина при добра активност. Виржиния Манукян заместваше г-жа Шурелова в часа по английски език в 10.е клас. Тя представи интересни факти за Europe Day и изнесе презентация на тема “The Council of the European Union”. Желязка Маринова от 10.б заместваше г-жа Цветкова в часа по география и икономика и проведе урок за упражнение по темата „Североизточен и Югоизточен район в България“. Тя изнесе презентация, която включваше информация и задачи, свързани с  урока, а съучениците ѝ отговаряха на поставените въпроси.

Както общият час на класа на 29.04.2020 бе посрещнат с интерес, така и новото съвместно събитие на випуска, проведено онлайн, се прие с одобрение от десетокласниците на АЕГ „Гео Милев“ и премина успешно. Учителите по предмети останаха напълно удовлетворени от провеждането на учебните часове от учениците. Денят на ученическото самоуправление и общият час на випуска за пореден път показаха, че нашите възпитаници напълно заслужават висока оценка за своите качества. Най-точно симбиозата на съвместното изпълнение на учебно-възпитателния процес в АЕГ „Гео Милев“ изрази от името на ангажираните в двете събития учители г-жа Шурелова: „Имаме удоволствието да работим с много талантливи и всеотдайни ученици, които продължават да действат усърдно и в електронна среда.“