ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС

 Управителният съвет на АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА АЕГ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21.2. и чл. 21.4. от Устава свиква редовно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 09.12.2020 г. в 17:00 ч. в сградата на АЕГ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС, ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас, при следния дневен ред:

 1.      Отчет на Управителния съвет.

2.      Отчет на Контролния съвет.

3.      Приемане на нов Устав.

4.      Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им.

5.      Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.

6.      Избор на Управителен съвет.

7.      Избор на Контролен съвет.

8.      Вземане на решение за прекратяване на дейността и ликвидация на Асоциацията, избор на ликвидатор и определяне на срок за ликвидация.

9.      Разни

 Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 17:00 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава, събранието ще се проведе същия ден от 18:00 ч.  при същия дневен ред.

Управителен съвет на

АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА

АЕГ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС