Свободно място в 11 клас

Свободно място в 11 клас за учебна година 2024-2025 : профил Чужди езици – Английски език / Руски език

 

Подаване на документи ще става в срок до 17.07.2024г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео

 

Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи:

 

1. Заявление до директора – по образец на гимназията

 

2. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап

3. Свиделсво за основно образование

Резултат от конкурс за свободно място в 11 клас за 2024-2025