СУ „Климент Охридски“ и АЕГ „Гео Милев“ – партньори по пътя към качествено съвременно образование

На 24.11.2023 г., в навечерието на 135-годишнината от създаването на СУ “Св. Климент Охридски”, Филиал Бургас на най-старото висше училище в България и  АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас подписаха споразумение за сътрудничество при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта хуманитарните науки. На срещата присъстваха от страна на Университета проф. д-р Теодор Седларски – директор, г-жа Галина Ненчева – главен юрисконсулт, и г-жа Пламена Апостолова – административен секретар, а от страна на Гимназията г-жа Жаклин Нейчева – директор, г-жа Красимира Митева и г-жа Соня Бъчварова –  заместник-директори УД, г-н Божидар Горанов – заместник-директор АСД, Божидар Божков – РКО, и г-жа Мариана Ведричкова – главен учител.

Преди представителите на двете институции да положат подписите си под официалния документ, се проведе непосредствен разговор за перспективите за съдействие. Обсъдена бе съвместната дейност за   подпомагане на учебния процес и оказване на методологическа подкрепа на Гимназията от страна на Бургаския филиал на Университета при разработването на нови учебни програми, за адаптиране на учебните планове по избрани дисциплини, преподавани в Бургаския филиал на Университета, съобразно препоръки от страна на Гимназията, за  организиране и провеждане на тематични обучения за повишаване на квалификацията на учебно-преподавателския състав на двете страни, за осъществяване на професионално кариерно ориентиране и стимулиране на участието на ученици на Гимназията в извънкласни инициативи на Университета, за разширяване на националната и международната партньорска мрежа на Гимназията посредством изградения партньорски капацитет на Университета, за популяризиране на партньорството и съвместните инициативи с цел увеличаване на обществения престиж на двете страни и много други.

Участниците в срещата изразиха увереност, че подписаното споразумение ще доведе до ползотворен диалог както между преподавателските екипи, така и между обучаваните – студенти и ученици  – в двете институции, защото е общ стремежът за реализиране на качествено образование, отговарящо на потребностите в съвременния динамично променящ се свят.