Alumni

АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС е учредена на 07.03.2006 г., като сдружение с нестопанска цел и е регистрирана по ф. д. № 916/2006 г. по описа на Бургаския окръжен съд., БУЛСТАТ 147026750. Асоциацията има седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Рилска” № 1.

Асоциацията има следните основни цели:

 1. Да съдейства за повишаване на престижа на АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС.
 2. Да съдейства за утвърждаване на АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС като водещо учебно заведение в гр. Бургас и в страната.
 3. Да участва и да подпомага инициативи, мероприятия, програми и проекти на АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС.
 4. Да подпомага ученици от АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС.
 5. Да подпомага професионалното развитие и повишаване на квалификацията на членовете на асоциацията, чрез информирането им за съществуващите възможности за обучение, следдипломна квалификация, специализации и професионална реализация.
 6. Да съдейства за установяването и поддържането на стабилни, постоянни и трайни контакти между членовете на асоциацията.
 7. Да организира и участва в национални и международни прояви, чиито теми съвпадат с идеите и целите на СДРУЖЕНИЕТО.

За постигането на своите цели асоциацията извършва следните дейности:

 1. Съхранява и актуализира информация за адресите, телефоните, ел. поща и други данни на членовете на асоциацията, която поддържа и разпространява периодично между членовете.
 2. Изгражда и поддържа уеб сайт на АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС.
 3. Организира разпространяването на постъпващата информация за обучение, следдипломна квалификация, специализации и професионална реализация.
 4. Изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидии и др.
 5. Асоциацията осъществява дейността си съобразно вътрешни правила.
 6. Асоциацията не разпределя печалба.

Управителeн съвет

 1. Димитър Алексиев Качулков – Председател (Президент)
 2. Борислав Момчилов Кралев – Заместник председател (Вицепрезидент)
 3. Райна Димова Димова – Секретар
 4. Георги Вълчев Чайков
 5. Иво Иванов Иванов
 6. Нина Емилова Патерсън
 7. Мария Димитрова Янчева

Асоциацията се представлява от Председатля (Президент) – Димитър Алексиев Качулков, от Заместник председателя (Вицепрезидент) Борислав Момчилов Кралев и от Секретаря – Райна Димова Димова – заедно и поотделно.

Контролен съвет

 1. Маринета Иванова Дежева – Председател
 2. Албена Найденова Бангиева
 3. Ангел Стоянов Николов