Асоциацията на възпитаниците на АЕГ “Гео Милев” – Бургас се обръща към всички, които се чувстват съпричастни към съдбата на  половинвековната елитна бургаска гимназия, с молба за дарения. Средствата ще бъдат изразходвани за подобряване на материално-техническата база на гимназията, както и за подпомагане на инициативи, мероприятия, програми и проекти на АЕГ “Гео Милев” – Бургас.

 

Нека да докажем с делата си, че АЕГ “Гео Милев” е общност, която може да работи за кауза!

 


***

 

АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС е учредена на 07.03.2006 г., като сдружение с нестопанска цел и е регистрирана към Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ под ЕИК 147026750. Асоциацията има седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Пробуда” № 56.

 

Асоциацията има следните основни цели:

 

 1. Да съдейства за повишаване на престижа на АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС.
 2. Да съдейства за утвърждаване на АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС като водещо учебно заведение в гр. Бургас и в страната.
 3. Да участва и да подпомага инициативи, мероприятия, програми и проекти на АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС.
 4. Да подпомага ученици от АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС.
 5. Да подпомага професионалното развитие и повишаване на квалификацията на членовете на асоциацията, чрез информирането им за съществуващите възможности за обучение, следдипломна квалификация, специализации и професионална реализация.
 6. Да съдейства за установяването и поддържането на стабилни, постоянни и трайни контакти между членовете на асоциацията.
 7. Да организира и участва в национални и международни прояви, чиито теми съвпадат с идеите и целите на СДРУЖЕНИЕТО.

 

За постигането на своите цели асоциацията извършва следните дейности:

 

 1. Съхранява и актуализира информация за адресите, телефоните, ел. поща и други данни на членовете на асоциацията, която поддържа и разпространява периодично между членовете.
 2. Изгражда и поддържа уеб сайт на АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС.
 3. Организира разпространяването на постъпващата информация за обучение, следдипломна квалификация, специализации и професионална реализация.
 4. Изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидии и др.
 5. Асоциацията осъществява дейността си съобразно вътрешни правила.
 6. Асоциацията не разпределя печалба.

 

Управителeн съвет

 

 1. Станислав Милчев Касъров – Председател (Президент)
 2. Борислав Момчилов Кралев – Заместник председател (Вицепрезидент)
 3. Райна Димова Димова – Секретар
 4. Васил Янев Колаксъзов

 

Контролен съвет

 

 1. Албена Найденова Бангиева
 2. Ангел Стоянов Николов

 

Асоциацията се представлява от Председателя (Президент) – Станислав Милчев Касъров, от Заместник председателя (Вицепрезидент) Борислав Момчилов Кралев и от Секретаря – Райна Димова Димова – заедно и поотделно.


Молба за членство

За връзка с асоциацията: alumni@gpaeburgas.org