ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА VІІІ КЛАС В АЕГ „ГЕО МИЛЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Необходими документи за записване:

1. Заявление/справка за записване – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование, съгласно чл. 130, ал. 1 ЗПУО;  

3. Заявление/декларация за избор на предмети – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

4. Акт за раждане – копие; 

5. Декларации за информирано съгласие – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

6. Медицинско свидетелство – само за профил графичен дизайн

  1. В сградата да се допускат максимум по три групи кандидати /група е ученик с придружаващ родител/. 

  2. Документите да се попълват на определените места в предверието. 

  3. В стая 117 се допуска влизане  само на една група, с вече попълнени документи. 

  4. Нова група се допуска за подаване на документи, след като една вече е напуснала сградата. 

  5. Родителите на ученици, които са под карантина, упълномощават лице за записване/ подаване на заявление за участие във втори етап на класиране на ученика в училището. Упълномощеното лице представя в училището необходимите документи.

Клас

Профил

Профилиращи предмети

Брой ученици

Балообразуващи предмети

VIIIа

Чужди езици

Английски език

Китайски език

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIб

Чужди езици

Английски език

Испански език

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIв

Чужди езици

Английски език

Руски език

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIг

Чужди езици

Английски език

Немски език

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIд

Чужди езици

Английски език

Руски език

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

Клас

Професионално направление

Професия

Специалност

Първи чужд език

Втори чужд език

Брой ученици

Балообразуващи предмети

VIIIе

Аудио-визуални изкуства и техники

Графичен дизайнер

Графичен дизайн

Английски език

Немски език

26

(2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*М+1*ИТ)

График на дейностите по приема 2023/2024:

Вид дейност

Срок

/отнася се само за работните дни в посочените периоди/

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 

13.07. – 17.07.2023 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.


20.07.24.07.2023 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01.08., 02.08.2023г. вкл. от 08:00 до 15:00 ч.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.

11.08.14.08.2023г. вкл. от 08:00 ч. до 15:00 ч.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап

определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.

Утвърждаване на реализирания

държавен план-прием.

до 14.09.2023 г. вкл.