ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА VІІІ КЛАС В АЕГ „ГЕО МИЛЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Необходими документи за записване:

1. Заявление/справка за записване – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование, съгласно чл. 130, ал. 1 ЗПУО;  

3. Заявление/декларация за избор на предмети – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

4. Акт за раждане – копие; 

5. Декларации за информирано съгласие – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

6. Медицинско свидетелство – само за профил графичен дизайн

  1. В сградата да се допускат максимум по три групи кандидати /група е ученик с придружаващ родител/. 

  2. Документите да се попълват на определените места в предверието. 

  3. В стая 117 се допуска влизане  само на една група, с вече попълнени документи. 

  4. Нова група се допуска за подаване на документи, след като една вече е напуснала сградата. 

  5. Родителите на ученици, които са под карантина, упълномощават лице за записване/ подаване на заявление за участие във втори етап на класиране на ученика в училището. Упълномощеното лице представя в училището необходимите документи.

Клас

Профил

Профилиращи предмети

Брой ученици

Балообразуващи предмети

VIIIа

Чужди езици

Английски език

Китайски език

26

 (3*БЕЛ + 1*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIб

Чужди езици

Английски език

Испански език

26

 (3*БЕЛ + 1*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIв

Чужди езици

Английски език

Испански език

26

 (3*БЕЛ + 1*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIг

Чужди езици

Английски език

Немски език

26

 (3*БЕЛ + 1*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIд

Чужди езици

Английски език

Руски език

26

 (3*БЕЛ + 1*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

Клас

Професионално направление

Професия

Специалност

Първи чужд език

Втори чужд език

Брой ученици

Балообразуващи предмети

VIIIе

Аудио-визуални изкуства и техники

Графичен дизайнер

Графичен дизайн

Английски език

Руски език

26

(3*БЕЛ + 1*МАТ)+(1*ИИ+1*КМИТ)

График на дейностите по приема 2024/2025:

Вид дейност

Срок

/отнася се само за работните дни в посочените периоди/

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 

15.07. – 17.07.2024 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

22.07.24.07.2024 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07., 01.08.2024 г.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.

08.08. – 09.08.2024 г.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап

определя се от директора до 11 септември 2024 г.

Утвърждаване на реализирания

държавен план-прием.

до 14.09.2024 г. вкл.