Стажантска практика на бъдещи учители по ХООС в АЕГ

През юбилейната 2021 година за АЕГ „Гео Милев” ползотворното сътрудничество и взаимодействие с Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас продължава да е насочено към съвместни иновативни практики на обучение по Химия и опазване на околната среда.  В условията на смесено обучение значими са усилията на училищното ръководство за постигане на очакваните резултати от преддипломния стаж на студентите – бъдещи учители. Професионално-педагогическа компетентност на учителите – наставници Галя Маринова и Маргарита Ангелова, тяхната подкрепа, непринудени отношения с по-младите колеги, мотивиращи тренинги, предоставената нова база и осигуреността с мултимедия за всеки студент допринасят за качествената практика. Проведените уроци във всички 9 и 10 класове предизвикват интереса на учениците и ги насочват в по-голяма степен към природонаучното образование. Студентите убедително изразяват удовлетворението от наставничеството и впечатлението си, че в гимназията се търси и намира хармония между учене, преподаване и иновативност, като рационално се съчетават интерактивни методи с експеримента в дигитална среда, проекти, презентиране, игри и други.  

Държавната изпитна комисия с участието на г-жа Жаклин Мутафян – Нейчева, Директор на гимназията, учителите Галя Маринова и Маргарита Ангелова и преподаватели от университета заслужено постави отлични оценки и присъди квалификация „учител по ХООС“ на бакалаврите Веселина Георгиева(възпитаничка на АЕГ), Станислава Кавръкова, Гюлхан Муса и Ивелина Иванова и на магистрите Десислава Николова и Жулиета Дросева. Постигнатите високи резултати доказват ефективността на съвместната работа за формиране на компетентности у  стажантите и приобщаването им към реални педагогически ситуация на присъствено и онлайн обучение.  Председателят на комисията, проф. В. Шивачева, изрази благодарност към Директора на училището, г-жа Жаклин Нейчева, за създадените условия за провеждане на стажантската практика и във връзка 50-годишнината на гимназията поздрави ръководството, всички учители и ученици с пожелание за здраве и нови творчески успехи.