Покана за общо събрание на УН при АЕГ Гео Милев Бургас

Съвета на настоятелите при Училищно настоятелство към АЕГ Гео Милев Бургас, свиква  Общо събрание на сдружението на 10 ноември 2022г. от 18:00 часа в сградата на АЕГ „Гео Милев“ Бургас.

Приема на нови членове в сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас“ е чрез подаване на Заявление което се разглежда от Съвета на настоятелите и последващо се внася за одобрение от Общото събрание. Приемането на нови членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство от броя на присъстващите на Общото събрание.

Съвета на настоятелите при Училищно настоятелство към АЕГ Гео Милев Бургас ще проведе свое заседание на 9 ноември 2022г. на което ще разгледа постъпили заявления за прием в сдружението  и ще ги представи за одобрение на заседание на общото събрание което ще се проведе на 10.11.2022г. от 18:00 часа в сградата на  Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас.

Желаещите да станат членове на Училищно настоятелство към АЕГ Гео Милев Бургас следва да попълнят Заявление (образеца е достъпен) което следва да изпратят на един от двата имейла описани по долу до 8 ноември 2022г. На всеки желаещ да стане член на сдружението изпратил в срок попълнено и подписано Заявление, ще му бъде изпратена покана за участие в общото събрание на 10.11.2022г.